ΜΕΝΟΥ
Your Cart

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ

 

Εξοικονομώ Κατ' Οίκον ΙΙ [2018] Β Κύκλος

 


Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτήρια.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί παρεμβάσεις με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιακό κτιριακό τομέα. Στο νέο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν μονοκατοικίες, πολυκατοικίες και μεμονωμένα διαμερίσματα.

 

Επιλεξιμότητα Κατοικίας

 

 • Χρησιμοποιείται ως Κύρια Κατοικία.
 • Υφίσταται Νόμιμα και δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.
 • Έχει καταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης, το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 26.11.2017, σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.

 

Μπορούν να συμμετέχουν φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν το δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας και πληρούν τα παρακάτω εισοδηματικά κριτήρια:

 

Κατηγορία

Ατομικό «Εισόδημα επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης»

Οικογενειακό «Εισόδημα επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης»

Βασικό Ποσοστό Επιχορήγησης

Αύξηση Επιχορήγησης ανά εξαρτώμενο τέκνο

Μέγιστο Ποσοστό Επιχορήγησης

1

Έως 10.000

Έως 20.000

60%

5%

70%

2

> 10.000 έως 15.000

> 20.000 έως 25.000

50%

5%

70%

3

> 15.000 έως 20.000

> 25.000 έως 30.000

40%

5%

70%

4

> 20.000 έως 25.000

> 30.000 έως 35.000

35%

5%

70%

5

> 25.000 έως 30.000

> 35.000 έως 40.000

30%

5%

50%

6

> 30.000 έως 35.000

> 40.000 έως 45.000

25%

5%

50%

7

> 35.000 έως 40.000

> 45.000 έως 50.000

0%

0%

0%

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα είναι η διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης. Στη συνέχεια οι παρεμβάσεις θα επιλέγονται σύμφωνα με τα ευρήματα/αποτελέσματα της επιθεώρησης. Το κόστος του ενεργειακού επιθεωρητή, θα καλύπτεται από το Πρόγραμμα εφόσον η αίτηση έχει λάβει την απαιτούμενη έγκριση.

 

Στο Νέο Πρόγραμμα ΔΕΝ είναι είναι υποχρεωτική η λήψη δανείου για τη συμμετοχή, αφού ο ωφελούμενος μπορεί να καλύψει το υπόλοιπο με ίδια κεφάλαια.

 

Επιλέξιμες Παρεμβάσεις

 

 • Αντικατάσταση Κουφωμάτων
 • Τοποθέτηση Συστημάτων Σκίασης
 • Τοποθέτηση Θερμομόνωσης
 • Αναβάθμιση Συστήματος Θέρμανσης/Ψύξης
 • Αναβάθμιση Συστήματος Παροχής Ζεστού Νερού Χρήσης
 • Σύστημα Ζεστού Νερού Χρήσης
 •  

Οι παρεμβάσεις θα πρέπει:

 • Να ικανοποιούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ
 • Να επιτυγχάνουν εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερης από 40% της κατανάλωσης (kWh/m²) του κτιρίου αναφοράς για τις κατηγορίες Ι & ΙΙ του πίνακα.
 • Να επιτυγχάνουν εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερης από 70% της κατανάλωσης (kWh/m²) του κτιρίου αναφοράς για τις υπόλοιπες κατηγορίες

 

Κατηγορίες/Υποκατηγορίες Παρεμβάσεων

ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ (€/m²)

1. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ
Συντελεστής Θερμοπερατότητας U [W/(m² . K)]

I

II

2 ≤ U < 3,2

U < 2,0

1.Α1 Πλαίσιο αλουμινίου με υαλοπίνακα- Παράθυρο

370

440

1.Α2 Πλαίσιο αλουμινίου με υαλοπίνακα - Εξωστόθυρα

300

350

1.B1 Πλαίσιο ξύλου με υαλοπίνακα - Παράθυρο

470

540

1.B2 Πλαίσιο ξύλου με υαλοπίνακα - Εξωστόθυρα

390

440

1.Γ1 Πλαίσιο PVC με υαλοπίνακα - Παράθυρο

250

270

1.Γ2 Πλαίσιο PVC με υαλοπίνακα - Εξωστόθυρα

180

240

1.Δ Μόνο υαλοπίνακες (Χωρίς αντικατάσταση πλαισίου)*

135

155

1.Ε1 Εξωτερικό προστατευτικό φύλλό (Σύστημα Κουτί-Ρολο ή Εξώφυλλο)** ****

140

1.Ε2 Λοιπά σταθερά ή κινητά συστήματα σκίασης ** ****

25

2. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ
Θερμική Αντίσταση R[(m².K)/W]

0,9 < R ≤ 1,8

R > 1,8

2.A Εξωτερική θερμομόνωση δώματος

44

48

2.Β Θερμομόνωση κάτω από μη θερμομονωμένη στέγη

17

25

2.Γ1 Θερμομόνωση κελύφους, εξωτ. Τοιχοποιίας, δαπέδου επί πιλοτής ή μη θερμαινόμενου χώρου με επικάλυψη με συνθετικό επίχρισμα

45

55

2.Γ2 Θερμομόνωση κελύφους, εξωτ. Τοιχοποιίας, δαπέδου επί πιλοτής ή μη θερμαινόμενου χώρου με επικάλυψη με ελαφρά πετάσματα

29

25

 

 • * Στην περίπτωση αυτή ο Ενεργειακός Επιθεωρητής θα πρέπει στο Έντυπο Καταγραφής παρεμβάσεων (Παρ. VI) να δηλώνει το συνολικό U που επιτεύχθηκε με https://mtsclima.gr/το υλικό που τοποθετήθηκε, προκειμένου να γίνει η ένταξή του σε κάποια από τις δύο κατηγορίες δαπάνης.
 • ** Συμπληρωματικές επεμβάσεις (επιλογή υποχρεωτικά σε συνδυασμό με αντικατάσταση κουφώματος)
 • *** Συμπληρωματικές επεμβάσεις (επιλογή υποχρεωτικά σε συνδυασμό με αντικατάσταση κουφώματος ή παρεμβάσεις θερμομόνωσης της κατηγορίας 2)
 • **** Ανώτατο όριο δαπάνης ανεξαρτήτως συντελεστή θερμοπερατότητας U. Για την καταχώρηση στον πίνακα παρεμβάσεων επιλέγεται στο Πληροφοριακό Σύστημα κατηγορία U Ι

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ / ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ
(€/μονάδα)

3. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ/ΨΥΞΗΣ Ισχύς P(kW)

I

II

III

IV

V

VI

VII

VII

P≤8

8 < P ≤ 12

12 < P ≤ 20

20 < P ≤ 35

35 < P ≤ 50

50 < P ≤ 100

100 < P ≤ 200

P > 200

3.Α Σύστημα καυστήρα – λέβητα Πετρελαίου

4.500

6.400

8.300

11.000

14.500

21.500

3.Β Σύστημα καυστήρα – λέβητα Φυσικού Αερίου / Υγραερίου

2.500

3.500

5.900

11.000

15.500

20.800

3.Γ Σύστημα Α/Θ (Θέρμανσης – Ψύξης / max 55°C)

5.700

6.600

9.400

13.700

22.800

25.000

3.Δ Σύστημα γεωθερμικής αντλίας θερμότητας

4.900

6.100

9.100

13.300

23.100

25.000

3.Ε Σύστημα συμπαραγωγής Φ.Α. (ΣΗΘΥΑ)

14.100

21.000

25.000

3.ΣΤ Σύστημα λέβητα βιομάζας - πελλέτας ξύλου/ Ενεργειακό τζάκι*

6.900

7.200

9.400

13.200

25.000

3.Ζ Αντλίες θερμότητας αέρα – αέρα διαιρούμενου τύπου (split)
για θέρμανση/ ψύξη χώρου **
(Κατηγορίες δαπάνης βάσει της ψυκτικής ισχύος split unit σε kW)

P ≤ 2.6

2.6 < P ≤ 3.5

P > 3.5

 

850

1.100

2.000

 

3.H Διατάξεις αυτομάτου ελέγχου λειτουργίας συστήματος θέρμανσης ***

700€ ανά αίτηση με ανώτατο όριο 7.000€ για πολυκατοικία

4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΖΝΧ

 

4.Α Ηλιακό θερμοσυφωνικό σύστημα
συλλέκτη – ταμιευτήρα αποθήκευσης ΖΝΧ *** ****

1.100€ ανά αίτηση

4.Β Ηλιoθερμικό σύστημα
συλλέκτη – ταμιευτήρα αποθήκευσης ΖΝΧ βεβιασμένης κυκλοφορίας*** ****

3.000€ ανά αίτηση με ανώτατο όριο 6.000€ για πολυκατοικία

4.Γ Ηλιoθερμικό σύστημα παροχής ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ)
και υποβοήθησης θέρμανσης χώρου*** ****

10.000€ ανά αίτηση με ανώτατο όριο 25.000€ για πολυκατοικία

4.Δ Αντλία θερμότητας***

1.500€ ανά αίτηση

 

 • * Για τα ενεργειακά τζάκια οι επιλέξιμες δαπάνες περιορίζονται στις κατηγορίες ισχύος I ως και IV.
 • ** Με μέγιστο την τοποθέτηση 3 μονάδων
 • *** Ανώτατο όριο δαπάνης ανεξαρτήτως ισχύος. Για την καταχώρηση στον πίνακα παρεμβάσεων επιλέγεται στο Πληροφοριακό Σύστημα κατηγορία ισχύος Ι
 • **** Δεν επιτρέπεται ο συνδυασμός της παρέμβασης 4.Γ με τις 4.Α και 4.Β

 

Επιλέξιμος Προϋπολογισμός

 

 • Δεν δύναται να υπερβαίνει τα 25,000€ (Συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α) ανά αίτηση
 • Δεν δύναται να υπερβαίνει τα 250 €/m² επιφάνειας κύριας χρήσης, όπως προκύπτει από το Ε9.

 

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

 

 • Κωδικοί Πρόσβασης στην εφαρμογή του TaxisNet
 • Πρόσφατη εκκαθαρισμένη δήλωση Ε1
 • Πρόσφατη δήλωση στοιχείων ακινήτων Ε9 Επισημαίνεται ότι στο έντυπο Ε1 και Ε9, πρέπει να εμπεριέχεται ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του ακινήτου και να προκύπτει η χρήση ως κύρια κατοικία του προσώπου που τη χρησιμοποιεί.
 • Στέλεχος οικοδομικής άδειας / αντίστοιχο νομιμοποιητικό έγγραφο με το οποίο προκύπτει η ολοκλήρωση της διαδικασίας καταβολής του ενιαίου ειδικού προστίμου της δηλούμενης κατασκευής ή χρήσης.
 • Συμβόλαιο ακινήτου / συναίνεση των συγκύριων
 • Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 26.11.2017.Θα πρέπει να υλοποιείται η πρώτη από τις προτάσεις εξοικονόμησης ενέργειας που καταγράφονται στο ΠΕΑ.
 • Για πολυκατοικίες: Απόφαση Γενικής Συνέλευσης, ορισμός εκπροσώπου της πολυκατοικίας και εξουσιοδότηση του για όλες τις απαραίτητες ενέργειες.